قرارداد اجاره خودرو


موجر: شرکت خودرو خویش ران به شماره ملی.......

مستاجر: آقا/خانم .......به شماره ملی .....ساکن........شغل.......

مورد اجاره: تمامی شش دانگ یک دستگاه اتومبیل سواری- به شماره نیروی انتظامی ..........ملکی موجر - با جمیع متعلقات و لواحق و توابع و نمائات و لوازم آن و کارت شناسائی و بیمه نامه که صحیح و سالم به تصرف و قبض مستاجر جهت استفاده داده شدو وی اقرار به تصرف و قبض می نماید.

مدت اجاره: از تاریخ ............... تا ..............

مال الاجاره: مبلغ .........ریال به ازای هر روز.

اقامتگاه: اقامتگاه موجر محلی است که در روزنامه رسمی به عنوان اقامتگاه شرکت ذکر گردیده است. شرکت حق دارد اقامتگاه قانونی خود را تغییر دهد و در هر صورت اقامتگاه شرکت همانی است که در روزنامه رسمی قید می گردد. اقامتگاه مستاجر همان است که در مقدمه قرارداد ذکر شده و در صورت تغییر باید کتبا به اطلاع طرف مقابل رسانیده شود و مادامی که به ترتیب فوق عمل نشده، ارسال هر گونه نامه یا اخطار به اقامتگاه مستاجر، ابلاغ شده محسوب و عذر عدم اطلاع مسموع نخواهد بود.


شروط:

سامانه اجاره خودرو خویش ران

تجربه ای متفاوت از اجاره خودرو